hem > vattenanalys > radon

Vad är radon?

När uran sönderfaller bildas radium som i sin tur sönderfaller till radon. Sönderfall är ett naturligt fenomen där ett ämne bildar nya ämnen samt strålning. Radon sönderfaller också och bildar då s.k. radondöttrar som vid för stor exponering kan ge hälsomässiga komplikationer. Radondöttrarna är skadliga när dom andas in och radon i sig är då inte farligt att dricka. Men radon i dricksvattnet ökar mängden radondöttrar i inomhusluften vilket vi för stor exponering kan ge lungcancer när det andas in då radondöttrarna stannar i lungorna och avger alfastrålning som kan ge cancer. Ett exempel där det blir ett större problem är i duschen där man stänger in sig med gaserna eller om man röker samt har mycket damm då radondöttrar binder sig till rök/damm som andas in.

Det finns alltså ett samband mellan uran och radon varpå det inte är ovanligt att dom förekommer i förhöjda nivåer i vattnet tillsammans. Radon är främst ett problem i borrade brunnar även om det kan förekomma även i grävda brunnar. Men normalt luftas radongaserna ut ur vattnet i en grävd brunn och når då inte kranarna i huset. Man kan säga att en grävd brunn i sig är en väldigt förenklad form av radonavskiljare då vattnet har kontakt med fri luft.

Gränsvärden för radon

För inomhusluft i en bostad får det max förekomma 200 Bq radon. När det gäller dricksvatten är det otjänligt om radon överstiger 1000 Bq/liter. För vatten som används i verksamhet eller offentligt finns även en gräns för anmärkning på vattnet som är satt till 100 Bq/liter, detta gäller dock inte vatten för enskild förbrukning.

Riskerna med radon i vattnet är alltså att det ökar radongasen i inomhusluften som i sin tur kan ge kroniska hälsoeffekter om det andas in. En grov beräkning som kan användas är att 100 Bq/liter ger ungefär 10 Bq i luften. Men detta varierar och vid en dusch blir utfallet större än i utrymmen där vatten inte används.

Hur filtrerar man bort radon ur dricksvatten?

Radon är en gas i vattnet som måste luftats bort. Detta kan ej göras i ett trycksatt ledningsnät utan luftningen måste ske trycklöst. Radonavskiljare gör detta på ett bra sätt genom att vattnet pumpas från brunnen till ett kärl där vattnet luftast effektivt och radon kan släppas ut genom ett rör ut från huset. Sedan behövs ett till pump som ger tryck till husets all vattenanvändning. Radonavskiljare likt radonett har allt detta inbyggt på ett smidigt sätt och får bort det mesta av radonet i vattnet.

Ökar radon om uranfilter finns till vattnet?

Teoretiskt sätt kan lagrat uran sönderfalla till radon i ett filter. Detta blir i huvudsak ett problem i filter som lagrar uran. Våra uranfilter lagrar inte uran utan spolar bort allt uran som fångas till avlopp vid varje renspolning av filtret. Den mängd uran som hinner ansamlas i filtret bli väldigt låg och någon betydande radonökning förkommer inte. Filter som dock lagrar uran och får större mängder uran kan sönderfalla och bilda radon. Från dessa filter kommer då även en strålning att uppstå vid sönderfallet. Strålningen är dock normal ofarligt då den inte tar sig genom ett vanligt A4 papper. Men vi rekommenderar inte filter som lagrar uran utan istället jonbytarfilter som har mycket hög effektivitet och låg risk.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


radonavskiljare vatten

Radonfilter

Vattenrening mot radon.

fr.40 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys