hem > vattenanalys > ammonium

Vad är ammonium i vatten?

Ammonium är en kväveförening som kan förekomma naturligt i brunnsvatten men även p.g.a. gödsling, industriutsläpp eller avloppsläckage. Därav kan höga värden ge indiaktion på onaturlig källa påverkar brunnsvattnet. Ammonium förekommer i huvudsak under syrefattiga förhållande och ytvatten eller humus kan vara en bidragande orsak till hög nivå. Ammonium förekommer även tillsammans med höga järnhalter i vattnet.

En hög ammoniumhalt kan även leda till nitritbildning i vissa fall när ammonium oxiderar. Risken ökar vid långa ledningsnät med mycket installationer där nitritbildning kan frodas. Vid halter över 1,5 mg/liter ammonium finns risk för kraftig nitritbild samt lukt vilket i sin tur även ger negativa hälsoeffekter. Därav är nitrit något man bör ha koll på i samband med höga ammoniumhalter i vattnet.


Hur analyseras ammonium i vatten?

Ammonium mäts i mg/liter och gränsvärdet är satt till 0,5 mg/liter för anmärkning. Någon gräns för otjänligt vatten p.g.a. ammonium finns inte med vid halter över 1,5 mg/liter ökar risk för nitritbildning i vattnet nämndvärt.

För att mäta ammonium används spektrofotometer tillsammans med en regent(pulver eller vätska) som reagerar med med vattnet och ger en färg till provet i förhållande till hur mycket ammonium som finns i vattenprovet. Metoden är pålitligt och används för en rad andra ämnen i vattnet.

exempel på spektrofotometerexempel på spektrofotometer för ammoniumanalys

Bör man rena vattnet från ammonium?

Ammonium i sig behöver normalt inte filtreras ur vattnet. Men det kan vara en indikation på att något annat inte är rätt och ett vattenprov bör betraktas i sin helhet samt eventuella kontamineringar av brunnsvattnet åtgärdas. Naturligt förekoms av ammonium förekommer och är då normalt inget vi förespråkar måste renas om inte t.ex. nitritbildning påvisas. Vill man vara extra försiktig med vattnet som ges till små barn t.ex. är dricksvattenfilter rimligt åtgärd för att effektivt ta bort ammonium ur vattnet.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


fluoridfilter

Dricksvattenfilter

Sänk ammoniumhalten i vattnet med våra dricksvattenfilter.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys