hem > vattenanalys

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys


Beställ vattenanalys

- ackrediterade vattenprov

vattenanalys trygga hus

Trygga Hus analys

Fullständig analys för dig som köper eller säljer en bostad läs mer...

2290kr

vattenanalys borrad brunn

Familjepaketet - Borrad Brunn

En heltäckande analys anpassad för borrade brunnar. läs mer...

1925kr

vattenanalys grävd brunn

Familjepaketet - Grävd Brunn

En heltäckande analys anpassad för grävda brunnar. läs mer...

1650kr

vattenanalys kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll

En standardanalys men dom vanligaste parametrarna som bör undersökas. läs mer...

875kr

vattenanalys mikrobiologisk

Mikrobiologisk analys

Analys för bakterier och mikroorganismer i vattnet. läs mer...

795kr

vattenanalys tungmetaller

Metallpaket

Analysera vattnet för tungmetaller. läs mer...

995kr

Detta ingår i analyspaketen

Färg
COD-mn
Konduktivitet
pH-värde
Alkalinitet
Turbiditet
Fluorid
Nitrat
Klorid
Sulfat
Ammonium
Nitrit
Fosfat
Järn
Kalcium
Kalium
Koppar
Magnesium
Mangan
Natrium
Hårdhet
Uran
Bly
Arsenik
Mikro- organismer
E.coli
Koliforma bakterier
Radon
Aluminium
Antimon
Kadmium
Krom
Nickel
Selen

Ackrediterad vattenanalys, vad är det?

Med ackrediterad vattenanalys menas att laboratoriumet som utför analysen använder metoder för mätning som är godkända av myndigheten Swedac. Swedac är en myndighet för kvalité och säkerhets verifiering. Man får då en analys som är pålitlig och grundligt utförd.

En annan viktig faktor är att analys som gjort hos icke ackrediterade leverantörer ofta kan sakna viktiga parametrar när vi tittar på analysen.

Har du kommunalt vatten utför kommunen kontinuerligt ackrediterade analyser på vattnet, dessa är ofentliga och går ofta lätt att få tag på. Du behöver då normalt inte göra en engen analys på vattnet.Trygga Hus Analys

Trygga Hus analys är den mest helteckande analysen bland paketen. Har får man ett grunligt svar på alla normalt tänkbara parametrar i brunnsvattnet. Denna analys passar vid köp eller försäljning av en bostad eller när en ny brunn tas i bruk som tidigare har okänd kvalité. Även lämpligt att ta på en gammal brunn som eventuellt skall återtas i bruk.

Innehåller:
 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
  • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
  • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier
Beställ vattenprov...

Familjepaketet Borrad brunn

Analysen ger en helteckande bild av ditt vatten där även ovanligare ämnen som arsenik och bly ingår. Denna analys är ett bra val om det var väldig länge sedan du gjorde en analys eller om det aldrig tidigare gjorts en. Du får svar på bakterier, tungmetaller, radon och övriga vanligt förekommande ämnen.
Detta är den mest helteckande analys som normalt behöver göras på eget dricksvatten från brunn.

Innehåller:
 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
  • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
  • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Arsenik, Bly, Uran
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier
Beställ vattenprov...

Familjepaketet Grävd brunn

Detta paket innehåller samma ämnen som borrad brunn bortsätt från att radon inte analyseras. På så vis är paketet mer anpassat för grävda brunnar som väldigt sällan innehåller radon. Välj detta paket om ni har en grävd brunn och vill ha en helteckande ackrediterad analys på vattnet där både tungmetaller, bakterier och alla vanligt förekommande ämnen analyseras.

Innehåller:
 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
  • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
  • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Arsenik, Bly, Uran
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier
Beställ vattenprov...

Kemisk Normalkontroll

Som namnet lyder är detta en bra analys för att ha koll på alla vanligt förekommande ämnen i vattnet. Bra som återkommande analys för att följa upp vattnet kvalité över åren eller som kontroll efter dom flesta vattenfilter. Denna analys ger även ett bra underlag för dom vanligaste vattenfilter vi tillverkar som t.ex. järnfilter, avhärdningsfilter eller filter mot humus och pH värde. Har man tidigare inte gjort analys på brunnen bör dock ett familjepaket istället användas för provtagning.

Innehåller:
 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
  • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
  • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Bly, Uran
Beställ vattenprov...

Mikrobiologisk Analys

Analys för att enbart följa upp hur bakterievärden ser ut i vattnet. Lämpligt val vid misstänke om bakterier i vattnet eller för efteranalys vid installation av bakteriedödade filter.

Innehåller:
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier
Beställ vattenprov...

Tungmetalls Analys

En mer utökad tungmetalls analys än vad som ingår i övriga paket. Här tittar man efter mer ovanligt förekommande ämnen som krom, nickel och aluminium bl.a. Denna analys behover normalt inte göras utan misstankar kring dessa ämnen. Deponi eller andra föroreningskällor kan vara orsak till dessa ämnen och i väldigt ovanliga fall kan förekomsten ha naturligt ursprung.

Innehåller:
 • Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran, Koppar.
Beställ vattenprov...

Vill du vet mer?

Det är inte lätt att veta vad alla ämnen i vattnet betyder eller vilka värden som är normala. Här hittar ni en tabell över alla ämnen som kan förekomma i ert vatten och vilka gränser som är satta för s.k. enskild användare av dricksvatten. Enskild användare betyder att ni tar vatten från en egen källa och att denna källa inte försörjer mer än 50 personer eller att förbrukningen inte överstiger 10,000 liter/dygn. Vissa typer av verksamheter som bedrivs på fastigheten räknas inte heller som enskild dricksvattenförsörjning.
Om det är något specifikt ämne från vattenanalysn ni vill läsa mer om kan ni klicka på det ämnet eller om ni vill veta vad tjänligt med anmärkning eller otjänligt betyder kan ni klicka här.

Beställ vattenprov...
Anmärkningar: = Hälsomässig = Teknisk = Estetisk
Kemiska & fysikalasika parametrar
Ämne Anmärkning Otjänligt Enhet Typ
Turbiditet 3 - FNU Läs mer
Lukt Tydlig Tydlig - Läs mer
Färg 30 - mg/l Pt Läs mer
Konduktivitet 50 - mS/m Läs mer
pH <6,5 >10,5 - Läs mer
Alkalinitet <60 - mg/l Läs mer
Kemisk Syreförbrukning 8 - mg/l Läs mer
Ammonium 0,5 - mg/l Läs mer
Nitrat 20 50 mg/l Läs mer
Nitrit 0,1 0,5 mg/l Läs mer
Fosfat 0,6 - mg/l Läs mer
Fluorid 1,3 6 mg/l Läs mer
Klorid 100 - mg/l Läs mer
Sulfat 100 - mg/l Läs mer
Järn 0,5 - mg/l Läs mer
Kalcium 100 - mg/l Läs mer
Kalium 12 - mg/l Läs mer
Koppar 0,2 2 mg/l Läs mer
Magnesium 30 - mg/l Läs mer
Mangan 0,3 - mg/l Läs mer
Natrium 100 - mg/l Läs mer
Total Hårdhet 15 - °dH Läs mer
Mikrobiologiska Parametrar
Ämne Anmärkning Otjänligt Enhet Typ
Mikroorganismer 1000 - antal/ml Läs mer
Koliforma 50 500 antal/100ml Läs mer
E-Coli - 1 antal/100ml Läs mer
Tungmetaller
Ämne Anmärkning Otjänligt Enhet Typ
Arsenik - 10 μg/l Läs mer
Uran 30 - μg/l Läs mer
Aluminium 500 - μg/l Läs mer
Antimon - 5 μg/l Läs mer
Bly - 10 μg/l Läs mer
Kadmium 1 5 μg/l Läs mer
Krom - 50 μg/l Läs mer
Nickel - 20 μg/l Läs mer
Selen - 10 μg/l Läs mer
Radon
Ämne Anmärkning Otjänligt Enhet Typ
Radon - 1000 Bq/l Läs mer

Turbiditet

Turbiditet är ett mätvärde på hur pass grumligt vattnet är. Turbiditeten i vatten är inget problem i sig utan indikerar påverkan från andran ämnen i vattnet som t.ex. Järn eller ytvatten.
Läs mer...

Lukt

Lukt i dricksvatten kan flera olika orsaker. Vanligast är lukt av gas som svavelväte och ger då lukt lik ruttna ägg i vattnet. Men lukt kan även komma från humusämnen/jordpartiklar eller förorening från avlopp m.m. I samråd med oss kan vi ofta hitta orsaken till lukt och hitta en lösning för problemet.
Läs mer...

Färg

Denna parameter visar hur mycket färg vattnet har. Vanliga ämnen som bidrar till att färgtalet är högt är bland annat humus och järn.
Läs mer...

Konduktivitet

Konduktiviteten mäter vattnets ledningsförmåga. Konduktivitet ger en indikation på vattnets totala antal lösta ämnen i vattnet. Ämnen som bidrar till vattnets konduktivitet är bl.a. Klorid, Natrium, Sulfat m.m.
Läs mer...

pH-Värde

pH-värde är ett mätvärde på balansen av vattnes sura och alkaliska beståndsdelar. Ett normalt pH-värde i brunnsvatten ligger mellan 5-9. Om pH-värdet är under 6,5 finns risk för att vattnet får aggressiva egenskaper och innebär risk för korrisionsangrepp på ledningsnätet av metall.Detta kan t.ex. innebära att kopparledningar i huset bryts ner och kopparavlaggringar uppstår. Går det riktigt långt kan även rör gå sönder och börja läcka vatten.
Läs mer...

Alkalinitet

Detta ämne visar hur pass bra buffringsförmåga vattnets pH-värde har. En hög alkalinitet ger ett stabilare pH-värde. Alkalinitet under 60 mg/l ökar risken för aggressivt vatten och korrosiva egenskaper.
Läs mer...

Kemisk Syreförbrukning, COD-mn

Kemisk syreförbrukning är ett värde för mängden organiska ämnen i vattnet. Oftas är detta förmultnade växtdelar även kalat humus. Höga halter humus påverkar främst vattnets färg och ger det en gul ton. Men kan även bidra till vattnets smak och lukt. Humus i brunnsvatten kan vara ett tecken på att ytvatten tränger in i brunnen.
Läs mer...

Ammonium

Ammonium kan indikera att vattnet påverkas från avlopp eller likvärdigt men förkommer även naturligt. Syrefattigt vatten i samband med järn eller humus ger ökade risker för ammonium. Höga halter Ammonium ökar risken för nitritbildningar samt lukt.
Läs mer...

Nitrat

Höga halter nitrat kan indikera påverkan från gödsling eller avlopp. Om vattnet innehåller mer än 50 mg/l bör det inte ges till barn under 1 års ålder då det försämrar syreupptagningsförmågan i blodet.
Läs mer...

Nitrit

Kan innebära påverkan från föroreningar men kan även finnas naturligt i vattnet. Vid halter över 0,5mg/l kan detta innebära försämrad syreupptagningsförmåga i blodet och bör ej användas för matlagning eller dryck.
Läs mer...

Fosfat

Fosfat i vattnet kan vara ett tecken på föroreningar i vatten från avlopp eller gödsling men kan även ha naturligt ursprung.
Läs mer...

Fluorid

En Fluorid nivå mellan 0,8-1,2 ger en kariesförebyggande effekt men ökade värden ger risk för missfärgningar på tändernas emalj. Värden över 6mg/l ger risk för fluorinlagring i benvävnad och är otjänligt för matlagning och dryck.
Läs mer...

Klorid

Klorid är ett saltämne. Om kloriden överstiger 100 mg/l ökar risken för angrepp på ledningsnätet och vattnet kan bli korrosivt. Halter över 300 mg/l kan ge smakförändringar på vattnet.
Läs mer...

Sulfat

Ett saltämne som vid halter över 100 mg/l ökar risken för ledningsangrepp. Överstiger värdet 250 mg/l finns risk för smakförändringar i vattnet.
Läs mer...

Järn

Kan orsaka bruna avlagringar och missfärga tvätt. Risk för att ledningar täpps igen av avlagringarna finns och höga halter kan även ge dålig smak samt lukt på vattnet. Problem kan även uppstå under anmärkningsnivån på 0,5 mg/l.
Läs mer...

Kalcium

Kalcium och magnesium är dom ämnen som tillsammans bildar vattnets hårdhet. Höga mängder Kalcium ökar vattnets hårdhet. Läs mer om hårt vatten under rubriken Hårdhet, tyska hårdhetsgrader, dH.
Läs mer...

Kalium

Hög halt Kalium på ett vattenprov kan indikera på att vattnet påverkats av föroreningar men kan även ha naturligt ursprung.
Läs mer...

Koppar

Koppar i vattnet är ofta ett tecken på ett aggressivt vatten med frätande egenskaper. Större mängder Koppar kan ge gröna avlagringar samt färga ljust hår grönt. Om koppar halten är över 2 mg/l finns risk för diarré hos känsliga personer.
Läs mer...

Magnesium

Magnesium tillsammans med Kalcium bildar vattnets hårdhet. Läser mer om hårdheten på vattnet under rubriken hårdhet, tyska hårdhetsgrader, dH.
Läs mer...

Mangan

Mangan i vattnet ger risk för utfällningar i vattnet. Upplevs som svarta små flagor och kan ofta komma stötvis ur kranarna när det utfällda Manganet lostnar från ledningarna. Mangan kan även tillsammans med offer anoden i varmvatten beredaren ge dålig lukt.
Läs mer...

Natrium

Natrium är ett salt som vid värden över 200 mg/l ger risk för smakförändring i vattnet.
Läs mer...

Total Hårdhet, tyska hårdhetsgrader

Vattnets hårdhet bestäms av mängden Kalcium och Magnesium i vattnet. Ett hårt vatten med hög dH innebär risk för utfällningar och beläggningar i ledningsnätet samt på disk och badrumsväggar främst där vattnet är varmt. Risk för att ledningar sätts igen och avlagringar i varmvattenberedare finns även. Problem kan uppstå innan 15 dH som är anmärkningsnivån.
Läs mer...

Odlingsbara Mikroorganismer

Indikation på att ytvatten tränger ner i brunn eller att vattenomsättningen är otillräcklig. Odlingsbara microorganismer är normalt ej av fekalt urspung. I nya brunnar kan värdet vara förhöjt i början men sjunker ofta efter en tid när vattnet börjar omsättas.
Läs mer...

E COLI, Escherichia coli

Finns normalt i tarmkanalen hos människor och djur. Om E Coli påvisas i brunnsvatten indikerar detta på förorening från gödsel, avlopp eller liknande. Sjukdomsframkallande virus och bakterier kan förekomma i samband med E Coli bakterier i vattnet.
Läs mer...

Koliforma Bakterier

Koliforma bakterier finns normalt i jord och vatten men även i tarmkanalen hos djur och människor. Förekomst i brunnsvatten kan vara en påföljd av inläckage av ytvatten eller förorening.
Läs mer...

Arsenik

Arsenik i grävd brunn kan indikera att källan påverkas av föroreningskällor. I borrade brunnar är dock förkomst av arsenik ofta av naturligt ursprung. Vid långvarigt intag av vatten med arsenikhalter över 10 mikrogram finns risk för kroniska hälsoeffekter.
Läs mer...

Uran

Uran förekommer naturligt i grundvatten. Långvarigt intag av vatten med hög uranhalt kan ge risk för leverskador. Tidigare var dock gränsvärdet för anmärkning gällande uran 15 mikrogram per liter. Vid hög uranhalt i vattnet bör även radon kontrolleras då dessa ämnen har ett samband.
Läs mer...

Aluminium

Kan i grundvatten indikera aluminiumutlösning från marken på grund av surt vatten pH under 5,5. Kan medföra slambildning i distributionsanläggningen.
Läs mer...

Antimon

Vid höga halter antimon i vattnet finns risk att vattnet påverkas från föroreningskällor likt deponi eller industri.
Läs mer...

Bly

Bly i dricksvattnet indikerar oftast på ett korrosivt vatten med lågt pH-värde som tär på installationer av bly i ledningsnätet. Konsumtion av bly vid långvarigt intag kan leda till kroniska hälsoeffekter. Små barn är mer känsliga för bly än vuxna och bör vara mer försiktiga.
Läs mer...

Kadmium

Om grunden innehåller sedimentärt berg kan kadmium förkomma i vattnet. Även vid korrision i ledningsnätet kan det i vissa fall urlakas kadmium. Vid halter över 5 mikrogram per liter bör inte vattnet drickas p.g.a. risk för kronsika hällsoeffekter
Läs mer...

Krom

Krom kan vara följ från utsläpp från industri eller dyligt. Vatten blir otjänligt vid halter över 50 mikrogram per liter för att begränsa totalintaget av krom från livsmedel. Inga kända kroniska hälsoeffekter har påvisats men kan inte uteslutas
Läs mer...

Nickel

Surt råvatten kan innehålla nickel men även vara indikation på utställ från föroreningskällor. Vissa ovanliga vatteninstallation kan innehålla nickel och urlacka detta vid ett surt vatten.
Läs mer...

Selen

Höga halter selen kan ha naturligt ursprung.
Läs mer...

Radon

Radon är en gas som är farlig att inandas. Vid dryck har det mindre påverkan på kroppen. Därav är gränsvärdet för radon i luften betydligt lägre än i vatten. Störst hälsomässig risk från radonhaltigt vatten är vid dusch då gaserna frigörs och kan andas in.
Läs mer...

Vattenfilter för alla problem