Vattenanalys - Vad betyder provsvaren?

Vattenanalys, vad betyder den?

Det är inte helt lätt att förstå vad svaren på en vattenanalys betyder.

Här hjälper vi dig att kort tyda dom provsvar som finns på en vanlig vattenanalys och vart gränserna går.

Vill du ha mer ingripande förklaring eller förslag på en lösning för att eliminera problemen är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

Ring oss på 021 - 444 01 99 eller skicka ett mail till info@jrvsystem.se


Beställ Vattenanalys


Följande riktvärden är dom allmäna råd som gäller kring dricksvatten för enskilda förbrukare.
KEMISKA OCH FYSIKALISKA PARAMETRAR
Ämne Anmärkningsnivå Otjänlighetsnivå Enhet Läs mer...
Turbiditet 3 - FNU Vad är detta?
Lukt Tydlig Tydlig -  
Färg vid 405 nm 30 - mg/l Pt Vad är detta?
Konduktivitet 50 - mS/m Vad är detta?
pH <6,5 >10,5 - Vad är detta?
Alkalinitet <60 - mg/l Vad är detta?
Kemisk Syreförbrukn.
COD.
8 - mg/l Vad är detta?
Ammonium 0,5 - mg/l Vad är detta?
Nitrat 20 50 mg/l Vad är detta?
Nitrit 0,1 0,5 mg/l Vad är detta?
Fosfat 0,6 - mg/l Vad är detta?
Fluorid 1,3 6 mg/l Vad är detta?
Klorid 100 - mg/l Vad är detta?
Sulfat 100 - mg/l Vad är detta?
Järn 0,5 - mg/l Vad är detta?
Kalcium 100 - mg/l Vad är detta?
Kalium 12 - mg/l Vad är detta?
Koppar 0,2 2 mg/l Vad är detta?
Magnesium 30 - mg/l Vad är detta?
Mangan 0,3 - mg/l Vad är detta?
Natrium 100 - mg/l Vad är detta?
Hårdhet, tyska grader 15 - °dH Vad är detta?

MIKROBIOLOGISKA PARAMETRAR
Ämne Anmärkningsnivå Otjänlighetsnivå Enhet Läs mer...
E. coli >1 10 antal per 100ml Vad är detta?
Koliforma Bakterier 50 500 antal per 100ml Vad är detta?
Mikroorganismer 1000 - antal per ml Vad är detta?

TUNGMETALLER
Ämne Anmärkningsnivå Otjänlighetsnivå Enhet Läs mer...
Arsenik - 10 μg/l Vad är detta?
Uran 30 - μg/l Vad är detta?
Aluminium 500 - μg/l Vad är detta?
Antimon - 5 μg/l Vad är detta?
Bly - 10 μg/l Vad är detta?
Kadmium 1 5 μg/l Vad är detta?
Krom - 50 μg/l Vad är detta?
Nickel - 20 μg/l Vad är detta?
Selen - 10 μg/l Vad är detta?

RADON
Ämne Anmärkningsnivå Otjänlighetsnivå Enhet Läs mer...
Radon - 1000 Bq/l Vad är detta?


Komplikationer: estetiskEstetisk
TURBIDITET


Turbiditet är ett mätvärde på hur pass grumligt vattnet är. Turbiditeten i vatten är inget problem i sig utan indikerar påverkan från andran ämnen i vattnet som t.ex. Järn eller ytvatten.


Komplikationer: estetiskEstetisk
FÄRG


Denna parameter visar hur mycket färg vattnet har. Vanliga ämnen som bidrar till att färgtalet är högt är bland annat humus och järn.


KONDUKTIVITET


Konduktiviteten mäter vattnets ledningsförmåga. Konduktivitet ger en indikation på vattnets totala salthalt. Ämnen som bidrar till vattnets konduktivitet är främst Klorid, Natrium, Sulfat.


Komplikationer: tekniskTeknisk
pH-värde


pH-värde är ett mätvärde på balansen av vattnes sura och alkaliska beståndsdelar. Ett normalt pH-värde i brunnsvatten ligger mellan 5-9. Om pH-värdet är under 6,5 finns risk för att vattnet får aggressiva egenskaper och innebär risk för korrisionsangrepp på ledningsnätet av metall.

Detta kan t.ex. innebära att kopparledningar i huset bryts ner och kopparavlaggringar uppstår. Går det riktigt långt kan även rör gå sönder och börja läcka vatten.


Komplikationer: tekniskTeknisk
ALKALINITET


Detta ämne visar hur pass bra buffringsförmåga vattnets pH-värde har. En hög alkalinitet ger ett stabilare pH-värde.
Alkalinitet under 60 mg/l ökar risken för aggressivt vatten och korrosiva egenskaper.


Komplikationer: estetiskEstetisk
KEMISK SYREFÖRBRUKNING, COD (Humus)


Kemisk syreförbrukning är ett värde för mängden organiska ämnen i vattnet. Oftas är detta förmultnade växtdelar även kalat Humus.
Höga halter Humus påverkar främst vattnets färg och ger det en gul ton. Men kan även bidra till vattnets smak och lukt.
Humus i brunnsvatten kan vara ett teckan på att ytvatten tränger in i brunnen.


Komplikationer: tekniskTekniskhälsomässigHälsomässig
AMMONIUM


Ammonium kan indikera att vattnet påverkas från avlopp eller likvärdigt men förkommer även naturligt. Syrefattigt vatten i samband med Järn eller Humus ger ökade risker för ammonium.
Höga halter Ammonium ökar risken för nitritbildningar samt lukt.


Komplikationer: tekniskTekniskhälsomässigHälsomässig
NITRAT


Höga halter Nitrat kan indikera påverkan från gödsling eller avlopp. Om vattnet innehåller mer än 50 mg/l bör det inte ges till barn under 1 års ålder då det försämrar syreupptagningsförmågan i blodet.


Komplikationer: tekniskTekniskhälsomässigHälsomässig
NITRIT


Kan innebära påverkan från föroreningar men kan även finnas naturligt i vattnet. Vid halter över 0,5mg/l kan detta innebära försämrad syreupptagningsförmåga i blodet och bör ej användas för matlagning eller dryck.


FOSFAT


Fosfat i vattnet kan vara ett tecken på föroreningar i vatten från avlopp eller gödsling men kan även ha naturligt ursprung.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
FLUORID


En Fluorid nivå mellan 0,8-1,2 ger en kariesförebyggande effekt men ökade värden ger risk för missfärgningar på tändernas emalj. Värden över 6mg/l ger risk för fluorinlagring i benvävnad och är otjänligt för matlagning och dryck.


Komplikationer: tekniskTeknisk
KLORID


Klorid är ett saltämne. Om kloriden överstiger 100 mg/l ökar risken för angrepp på ledningsnätet och vattnet kan bli korrosivt. Halter över 300 mg/l kan ge smakförändringar på vattnet.


SULFAT


Ett saltämne som vid halter över 100 mg/l ökar risken för ledningsangrepp. Överstiger värdet 250 mg/l finns risk för smakförändringar i vattnet.


Komplikationer: estetiskEstetisktekniskTeknisk
JÄRN


Kan orsaka bruna avlagringar och missfärga tvätt. Risk för att ledningar täpps igen av avlagringarna finns och höga halter kan även ge dålig smak samt lukt på vattnet. Problem kan även uppstå under anmärkningsnivån på 0,5 mg/l.


Komplikationer: tekniskTeknisk
KALCIUM


Kalcium och magnesium är dom ämnen som tillsammans bildar vattnets hårdhet. Höga mängder Kalcium ökar vattnets hårdhet. Läs mer om hårt vatten under rubriken Hårdhet, tyska hårdhetsgrader, dH.


KALIUM


Hög halt Kalium på ett vattenprov kan indikera på att vattnet påverkats av föroreningar men kan även ha naturligt ursprung.


KOPPAR


Koppar i vattnet är ofta ett tecken på ett aggressivt vatten med frätande egenskaper. Större mängder Koppar kan ge gröna avlagringar samt färga ljust hår grönt. Om koppar halten är över 2 mg/l finns risk för diarré hos känsliga barn.


Komplikationer: estetiskEstetisk
MAGNESIUM


Magnesium tillsammans med Kalcium bildar vattnets hårdhet. Läser mer om hårdheten på vattnet under rubriken hårdhet, tyska hårdhetsgrader, dH.


Komplikationer: estetiskEstetisktekniskTeknisk
MANGAN


Mangan i vattnet ger risk för utfällningar i vattnet. Upplevs som svarta små flagor och kan ofta komma stötvis ur kranarna när det utfällda Manganet lostnar från ledningarna. Mangan kan även tillsammans med offer anoden i varmvatten beredaren ge dålig lukt.


Komplikationer: tekniskTeknisk
NATRIUM


Natrium är ett salt ämnen som vid värden över 200 mg/l ger risk för smakförändring i vattnet.


Komplikationer: tekniskTeknisk
HÅRDHET, tyska hårdhetsgrader, dH


Vattnets hårdhet bestäms av mängden Kalcium och Magnesium i vattnet. Ett hårt vatten med hög dH innebär risk för utfällningar och beläggningar i ledningsnätet samt på disk och badrumsväggar främst där vattnet är varmt.
Risk för att ledningar sätts igen och avlagringar i varmvattenberedare finns även. Problem kan uppstå innan 15 dH som är anmärkningsnivån.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
ODLINGSBARA MICROORGANISMER


Indikation på att ytvatten tränger ner i brunn eller att vattenomsättningen är otillräcklig. Odlingsbara microorganismer är normalt ej av fekalt urspung. I nya brunnar kan värdet vara förhöjt i början men sjunker ofta efter en tid när vattnet börjar omsättas.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
E COLI, Escherichia coli


Finns normalt i tarmkanalen hos människor och djur. Om E Coli påvisas i brunnsvatten indikerar detta på förorening från gödsel, avlopp eller liknande. Sjukdomsframkallande virus och bakterier kan förekomma i samband med E Coli bakterier i vattnet.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
KOLIFORMA BAKTERIER


Koliforma bakterier finns normalt i jord och vatten men även i tarmkanalen hos djur och människor. Förekomst i brunnsvatten kan vara en påföljd av inläckage av ytvatten eller förorening.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
ARSENIK


Arsenik i grävd brunn kan indikera att källan påverkas av föroreningskällor. I borrade brunnar är dock förkomst av arsenik ofta av naturligt ursprung. Vid långvarigt intag av vatten med arsenikhalter över 10 mikrogram finns risk för kroniska hälsoeffekter.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
URAN


Uran förekommer naturligt i grundvatten. Långvarigt intag av vatten med hög uranhalt kan ge risk för leverskador. Tidigare var dock gränsvärdet för anmärkning gällande uran 15 mikrogram per liter. Vid hög uranhalt i vattnet bör även radon kontrolleras då dessa ämnen har ett samband.


Komplikationer: tekniskTeknisk
ALUMINIUM


Kan i grundvatten indikera aluminiumutlösning från marken på grund av surt vatten pH < 5,5). Kan medföra slambildning i distributionsanläggningen.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
ANTIMON


Vid höga halter antimon i vattnet finns risk att vattnet påverkas från föroreningskällor likt deponi eller industri.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
BLY


Bly i dricksvattnet indikerar oftast på ett korrosivt vatten med lågt pH-värde som tär på installationer av bly i ledningsnätet. Konsumtion av bly vid långvarigt intag kan leda till kroniska hälsoeffekter. Små barn är mer känsliga för bly än vuxna och bör vara mer försiktiga.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
KADMIUM


Om grunden innehåller sedimentärt berg kan kadmium förkomma i vattnet. Även vid korrision i ledningsnätet kan det i vissa fall urlakas kadmium. Vid halter över 5 mikrogram per liter bör inte vattnet drickas p.g.a. risk för kronsika hällsoeffekter


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
KROM


Krom kan vara följ från utsläpp från industri eller dyligt. Vatten blir otjänligt vid halter över 50 mikrogram per liter för att begränsa totalintaget av krom från livsmedel. Inga kända kroniska hälsoeffekter har påvisats men kan inte uteslutas


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
NICKEL


Surt råvatten kan innehålla nickel men även vara indikation på utställ från föroreningskällor. Vissa ovanliga vatteninstallation kan innehålla nickel och urlacka detta vid ett surt vatten.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
SELEN


Höga halter selen kan ha naturligt ursprung.


Komplikationer: hälsomässigHälsomässig
RADON


Radon är en gas som är farlig att inandas. Vid dryck har det mindre påverkan på kroppen. Därav är gränsvärdet för radon i luften betydligt lägre än i vatten. Störst hälsomässig risk från radonhaltigt vatten är vid dusch då gaserna frigörs och kan andas in.

© Jädra Gård AB, Badelunda Jädra 7, 725 96 Västerås | Telefon: 021-444 01 99 | info@jrvsystem.se


Gratis Offert
Ställ en fråga till oss.
Vi svarar snarast möjligt, normalt nästkommande arbetsdag.