Ordlista

Vanliga ord och termer


Nedan hittar du vanliga ord och begrepp förknippade med vattenfilter och vattenrening.
Klicka på ett ord i ordlistan för att se dess betydelse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Aggressiv kolsyra
Aggressiv kolsyra är ett korrisionsindex som mäter hus pass aggressivt vattnet är. Vattnets pH-värde och alkalinitet är den huvudsakliga grunden till detta tabellvärde. Ett förhöjd värde på aggressiv kolsyra ger risk för att vattnet tär på metaller och ledningsnät.
Ackrediterat laboratorium
Ett ackrediterat laboratorium är godkända av SWEDAC(Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Ackrediteringen innebär att laboratorier följer laboratoriestandarden, är tekniskt kompetenta och har förmåga att generera tekniskt giltiga resultat
Aggressivt vatten
Aggressiv vatten är ett vatten som har frätande egenskaper och är korrosivt. Det finns flera olika faktorer som bidrar till att vattnet blir aggressivt som t.ex. salter(främst klorid och sulfat), lågt pH-värde samt låg alkalinitet.
Akdolit Gran
Akdolit Gran är en filtermassa anpassad för att höja pH-värdet i vattnet och är utformad som små kulor för att få en snabb effekt.
Akdolit
Akdolit är en tillverkare av filtermedia. Mest känd för sin avsyrningsmassa i olika modeller.
Aktiv järnmassa
En filtermassa mot järn som ej behöver aktiveras med tillsattser som kaliumpergamenat eller salt utan är aktiv i sig själv. Till skillnad från passiv filtermassa har denna massa en förmåga att både oxidera/fälla ut järn samt fånga upp den.

En förbehandlig med hjälp av oxidering är dock att föredra då detta ger ökad effekt samt förlänger filtermassans livslängd
Aktivt kol
Aktivt kol används för att förbättra karaktären på vatten då det med sina många små microporer fångar ämnen som ger dålig lukt, smak & färg på vattnet. Aktivt kol mättas vid vattenrening och kasseras och byts ut efter en viss tid.
Alkalinitet
Alkalinitet påvisar hur pass bra buffringsförmåga pH-värdet i vattnet har och hur stabilt pH-värdet är.
Ammonium
Ammonium är ett ämnen som både finns naturligt i vatten men även kan idikera på förorening från avlopp eller liknande. Ammonium bildas när ammoniak löses med vatten.
Anjoner
Anjoner är neggativt laddade joner. Exempel på vanliga anjoner i samband med vatten är:
Klorid
Fluorid
Sulfat
Nitrat
Humus
Bikarbonat
Anslutningsslang
Anslutningsslang är benämningen för dom slangar som går mellan vattenfilter och nuvarande ledningar.
Antimon
Antimon är en halvmetall som kan indikera på förorening från industri, deponi eller rötslam. Vissa VA-installation kan även ge förhöjda värden av antimon. I det fall värdet på dricksvatten överstiger 5 microgram/liter anses det som otjänligt för konsumtion p.g.a. hälsomässiga skäl.
Arsenikfilter
Ett filter anpassat för att sepparera arsenik från vattnet.
Arsenikmassa
Dom vanligaste filtermassor mot arsenik består av järnhydroxid. Dock binder titanbaserade massor arseniken hårdare och risk för att massan släpper arsenik minskar. Dessa typer av filtermassor är absorberande och byts ut när massan är mättad.
Autotrol
Tillverkare av styrsystem till vattenfilter.
Avhärdning
Avhärdning är processen som används vid reducering av kalcium och magnesium d.v.s. hårdheten i vatten. Detta sker med jonbytarteknik.
Avhärdningsfilter
Är ett jonytarfilter som är speciellt anpassat för att fånga kalcium och magnesium i vattnet och därav sänka vattnets hårdhet. Kallas även avkalkningsfilter.
Avhärdningsmassa
Avhärdningsmassa är en jonytarmassa som är gjord för att fånga kalcium och magnesium joner. Detta sker i utbyte av natrium joner som filtermassan laddas med.
Avhärdningssalt
Avhärdningssalt syftar på det salk som används i avhärdningsfilter. Saltet består av natriumklorid och är det samma som används som krydda till mat. Oftas i tablett form för enkelt underhåll i samband med påfyllnad till filter.
Avkalkningsfilter
Ett annat namn för avhärdningsfilter som motverkar hårt vatten.
Avlagringar
Det finns många naturliga ämnen i vattnet som ger beläggningar och avlagringar. Några av dessa ämnen är:
Järn(bruna avlagringar)
Kalk(vita avlagringar)
Koppar(gröna beläggningar, oftast p.g.a koppar rör)
Mangan(svarta fällningar)
Avsaltning
För att få bort salt i vattnet används en teknik kallad omvänd osmos(revers osmos, RO). Denna teknik sepparerar salt från vattnet och finns i flera format från dricksvattenfilter till större anläggningar för hela hushåll.
Avsyrningsfilter
Ett avsyrningsfilter är anpassat för att höja vattnets pH-värde. Ett bra pH-värde för vatten till hushåll ligger över 7 och under 9.
Avsyrningsmassa
Det finns många olika avsyrningsmassor som jobbar på olika sätt med att höja pH-värdet. Långsamverkande till chockhöjande. Massan består av kalciumkarbonat, magnesiumoxid, magnesiumkarbonat eller en blandning av dessa. Massorna finns i olika utförande med olika egenskaper så som t.ex. krossad eller kulformad massa.

B

Backspolning
Backspolning är processen när ett filter går åt motsatt riktning än vid normal drift. Detta görs för att spola rent massan från de ämnen som fastnat i den.
Backventil
En backventil gör att vatten eller luft bara kan gå i en riktning och fungerar som ett stopp åt andra hållet.
Bakteriefilter
Bakteriefilter är avsedda för att motverka bakterier i vattnet. Den mest effektiva reningen för att reducera bakterier är med UV ljus som bryter ner DNA i bakterier och alger och därav oskaliggör dem.
Bergsgas
Ett annat namn för svavelvätesgas som vanligt finns i berggrunden. Kan vid stora mängder ge en obehaglig lukt liknande ruttna ägg eller prutt.
BIRM
En vanlig filtermassa för att motverka järn i vattnet. Birms viktigaste ingrediens är mangandioxid. Denna filtermassa är lämplig för att motverka järn i vattnet då pH-värdet ligger mellan 6,8-8,4. Är pH-värdet över 8 kan Birm även användas för att motverka förekomst av mangan.
Björnfilter
Björnfilter är ett välkänt varumärke av patronfilter från Beulco Armatur AB. Till björnfilter finns olika insattser, eller patroner, för olika ändamål.
Bly
Bly i vattnet är oftast en följd av korrisionsangrepp på äldre VA-installationer t.ex. vattenkranar. Men bly kan även vara en följd av industriutsläpp, deponi mm. Vid långvarigt intag kan det ge risk för kroniska hälsoeffekter speciellt hos barn. Översiger värdet 10 microgram/liter i vatten anses det som otjänligt för konsumtion.
Brunsten
Brunsten är ett annat namn för mangandioxid. Detta ämne finns naturligt i vissa malmer och har både en utfällande samt en uppfångande förmåga på järn samt mangan.
Bypass
En förbikopplingsenhet kallas även bypass i vattenfiltersammanhang. Denna enhets funktion är att avleda vattnet från filtret. Detta underlättar vid service och montering/demontering av filter.
Bärlager
I samband med vattenfilter syftar bärlager på den massa som ligger under filtermassan i ett vattenfilter. Bärlagrets funktion är att sepparera filtermassan från silen där det renade vattnet går vidare mot förbrukningen.
Detta förbättrar vattengenomströmningen mot silen i botten av filterflaskan.

C

Ca
Kemiska beteckningen för kalcium.
Calcite
Calcite är en filtermassa avsedd för att höja vattnets pH-värde. Calcite består till största delen av kalciumkarbonat. Denna filtermassa är krossad.
Canature
Tillverkare av vattenfilter komponenter.
Catalox
Filtermassa för vattenfilter bestående av mangandioxid. Effektiv mot järn och även mangan under rätt förhållande.
Centrifugalpump
En pumptyp som med hjälp av centrifugalkraft skapar tryckskillnad mellan inlopp och utlopp.
Citronsyra
Citronsyra används ofta i rengöringsmedel och är effektiv för att få bort avlagringar samt beläggningar av kalk samt järn.

Kan i vissa fall även användas för rengöring av jonbytarmassa där järnavlagringar fastnat.
Cl
Kemiska beteckningen för klorid.
Clack
Tillverkare av vattenfilterkomponenter
COD
Står för "Chemical Oxygen Demand" eller kemisk syreförbrukning. Detta är ett mått på den mängden syre som förbrukas vid nedbrytning av dom organiska ämnen som finns i vattnet.

Detta ger en indikation på den mängd organiska lösta ämnen som finns i vattnet som oftast består av humus.
Corrosex
Detta är en avsyrningsmassa med förmåga att höja pH-värdet relativt chockartat. Denna massa består till största del av magnesiumoxid.
Crystal Right
Crystal Right är en filtermassa anpassad för att reducera hårdheten i vattnet samt att plocka järn och mangan.
För att denna massa skall vara effektivt även på järn och mangan krävs det att vattnet även innehåller förhöjda halter av kalcium och magnersium. Crystal Right är en jonbytar massa.
Cu
Den kemiska beteckningen av koppar.
Cyanid
Cyanid är salter av den svaga syran vätecyanid och mycket giftig. Förekomst i vatten kan vara en indikation från industriutsälpp, deponi mm. Halter över 50 microgram/liter anses som otjänligt för konsumtion.

D

dH
Förkortning för tyska hårdhetsgrader. Framställs av den sammanlagda mängden kalcium och magnesium i vattnet.
Djupvattenpumpar
Djupvattenpumpar är dränkbara pumpar som används vid djupt borrade brunnar.
Dowex
Dowex är ett företag som bl.a. levererar jonbytarmassor för vattenrening.
Dricksvattenfilter
Ett dricksvattenfilter avser ett filter som endast renar vattnet för dryck. Ett separat filter som levererad rent vatten till en kran.
Dessa filter är lämpliga för filtrering av ämnen som inte är skadliga för ledningsnätet men ej är hälsosamma att dricka.

E

Ejektorpump
En ejektorpump jobbar med hjälp av en ejektor i brunnen för att trycka upp vatten till förbrukningen. Pumpen är placerad ovan mark och trycker ner vatten i prunnen så att sedan med hjälp av en ejektorverkan kan pressa upp vatten igen till hushållet.
Erie
Tillverkare av vattenreningskomponenter.

F

F
Kemiska beteckningen för Fluorid.
Fe
Kemiska beteckningen för Järn.
Fe ELOF
Fe står för järn. ELOF är en förkortning för Efter Luftning Och Filtrering. Detta mätvärde ger insyn på hur mycket av järnet som kan vara humusbundet och ger en indikation på att en mer effektiv filteranläggning krävs för att motverka problemet.
Fe2+
Kemiska beteckningen för järn som ej är utfällt och löst i vatten.
Fe3+
Kemiska beteckningen för järn som är utfällt i vattnet och har oxiderat från Fe2+.
Filter – Ag
En filtermassa anpassad för att fånga partiklar i vattnet.
Filterbrunn
Filterbrunn är en grövre borrad brunn som ej är lika djupt borrad som en vanligt borrad brunn. Dessa brunnar används när god tillrining finns på ett lägre djup och har sedan ett galler för att motverka att grus tränger in i brunnen.
Filterflaska
Filterflaska är den behållar som filtermassan ligger och där själva reningsprocessen av vattnet äger rum.
Filtermassa
Filtermassor för vattenrening finns i en uppsjö olika modeller med olika egenskaper. Massorna lämpar sig för olika problem. T.ex. dom olika järnfiltermassorna är effektiva under olika förhållanden.
Filtermedia
Filtermedia är ett annat namn för filtermassa.
Filtersand
Till vissa vattenfilter används en speciell sort sand som är anpassad för att plocka järn, mangan och partiklar.
Fleck
Fleck är en tillverkare av vattenreningskomponenter.
Fluoridmassa
Fluoridfiltermassa är vanligtvis aluminiumbaserad.
Fluorid
Fluorid är ett grundämne som kan finnas i vatten och har en kariesförebyggande effekt på tänder. Förhöjda halter kan dock ge problematik och ökar risk för fluorinlagring i benvävnad.
Fosfat
Ett ämnen som kan förekomma naturligt i grundvatten men även kan komma som orsak av götsling eller avloppsläckage.
Frätande vatten
Kallas även aggressivt vatten och kommer som följd av lågt pH-värde eller alkalinitet samt vid höga halter klorid och andra salter. Vattnet angriper metaller där främst kopparrör blir utsatta.
Flödes-styrt
Ett flödes-styrt filter är ett filter som räknar anläggningens förbrukning av vatten och därefter laddas om eller backspolas efter att inställd volym är uppnåd.

G

Greensand
En filtermassa anpassad för att plocka järn, mangan & svavelväte. Denna massa måste aktiveras med kaliumpergamenat och har därav minskats i användning i samband med vattenfilter till förmån för filtermassor som ej behöver tillsattser för att fungera.
Grävdbrunn
En grävd brunn är en brunn som namnet avgör är grävd. Dessa brunnar har oftast större cement ringar för att avgränsa vattnet från jorden i grunden. Innan tekniken för att borra efter vatten fanns grävdes brunnar.
Idag är det mer ovanligt att gräva en brunn men förkommer ibland på ställen där stor risk för saltvattenintrång finns om man borrar som vid t.ex. mindre öar.

H

HCO3
Den kemiska beteckningen för bikarbonat d.v.s. alkalinitet.
Humus
Humus är förmultnade växter som ger en gulaktig färgton på vattnet. Kemisk syreförbrukning är ett mätvärde på den mängd organiskt lösta ämnen det finns i vatten som oftast består av humus.
Humusfilter
Humusfilter är ett vattenfilter anpassat för att fånga humus. Dessa filter finns i två utförande. Antingen som kolfilter där humusen fastnar i det aktiva kolets små mikroporer eller med jonbytarteknik som är betydligt mer effektivt och krävs vid större mängder humus i vattnet.
Hydro-Ca
Hydro-Ca är en avsyrningsmassa som består till största delen kalciumkarbonat men även har inslag av magnesiumkarbonat.
Hydro Calcit
En filtermassa gjord för att höja vattnets pH. Massan är formade som kulor för att processen skall ske fortare. Denna massa består till största delen av kalciumkarbonat.
Hydrofor
Hydrofor är en typ av tryckkärl vars funktion är att buffra vatten till förbrukningen så att pumpen ej behöver jobba när mindre vattenuttag görs. En hydrofor är en tank som med hjälp av en luftkudde pressar ut vattnet till förbrukningen.
Hydrokarbonat
Detta är en avsyrningsmassa som till största del består av kalciumkarbonat.
Hydropress
Hydropress är en typ av tryckkärl som med hjälp av en gummiblåsa och lufttryck pressar ut vatten till förbrukningen. Funktionen för en hydropress är att pumpen ej behöver startas så fort vattenuttag gör och den aggerar som en buffert tank av vatten. Hydropresser är mer kompakta än hydroforer.
Hårdhet vatten
Hårdheten på vatten mäts oftast som tyska hårdhetsgrader eller dH. Detta är ett beräkning på mängden kalcium och magnesium i vattnet.

Skalan för hårdhet brukar räknas på följande sätt:
0-2  dH: Mycket mjukt
2-5  dH: Mjukt
5-10  dH: Medelhårt
10-20  dH: Hårt
20+  dH: Mycket Hårt

I

Iblandningsventil
Iblandningsventil i vattenfiltersammanhang syftar på ett vred på filtret där ofiltrerat råvatten kan blandas in tillsammans med det renade vattnet om så önskas. Detta är lämpligt vid avhärdningsfilter där den används för att tillsätta en del kalk till vattnet som går till förbrukningen.

J

Jetpump
En jetpump är en enklare självsugande vattenpump. Används ofta på s.k. pumpautomater.
Jonbytare
Jonbytare är ett matrial som har förmågan att byta plats på joner. Detta matrial laddas då med en jon för att vid kontakt med en annan jon suga åt sig denna och släppa den jon den laddats med. Detta används bland annat ofta vid filtrering av kalk.
Jonbytarfilter
Ett jonbytarfilter är ett filter som använder sig av jonbytar teknik för att rena vattnet från bl.a. kalk. Jonbytarfilter behöver tillsatts av salt för att fungera och levereras med en salttank där salttabletter fylls på till förmån för omladdning av vattenfiltret.
Jonbytarmassa
En jonbytarmassa är en filtermassa som laddas med salt. När filtermassan laddats med salt kan den byta plats med saltet och andra joner. Olika jonbytarmassor är anpassade för att byta olika joner. En jonbytarmassa kan t.ex. vara anpassad för att främst fånga kalcium och magnesium.
Järn
Järn är ett grundämnen som ofta förekommer i grundvatten. Den kemiska beteckningen är Fe och när vatten kommer i kontakt med syre oxiderar järnet och fälls ut. Detta kan ge bruna missfärgningar där vattnet har varit.
Järnavlagringar
Järnavlagringar förekommer där vattnet innehåller mycket järn och järnet har oxiderat. Dessa avlagringar är bruna och kan ofta synas i t.ex. toalettstol samt handfat.
Järnfilter
Ett järnfilter är anpassat för att fånga järn. Dessa filter finns i många olika varianter och lämpar sig utefter olika förutsättningar.

K

K
Den kemiska beteckningen på kalium.
Kabinett
Kabinett i vattenfiltersammanhang syftar på ett filter där filterflaskan är prydligt packeterad i en behållare. I kombination med salttank blir dessa filter endast en enhet istället för två.
Kalcium
Kalcium är ett grundämne som finns naturligt i vatten. Detta ämne är nyttigt för kroppen men kan i stora mängder ge problem med avlagringar. Risk för att ledningar sätts igen samt att varmvattenberedare blir betydligt mindre effektiv finns. Kalcium i vattnet fäller främst ut där vattnet är varmt.
Kalk
Kalk är ett vanligt ord som används för att beskriva kalciumföreningar med andra ämnen.
Kalium
Kalium är ett ämnen som kan förekomma naturligt i grundvatten men kan även indikera på föroreningar.
Kaliumpermanganat
En kemikalie som används vid bl.a. aktrivering av en del järnfilter. Kaliumpermanganat är en stark syreaktivator. Kaliunpermanganats kemiska beteckning KMn04.
Kalkavlagringar
Kalkavlagringar syftar på utfällt kalcium och magnesium som ger vita beläggningar. Främst där vattnet varit varmt och kan ofta ses på duschrumsväggar och diskade glas. Dessa avlagringar är även vanliga i t.ex. vattenkokare och kaffebryggare.
Kalkfilter
Ett kalkfilter kan syfta på två saker. Vanligast menar man avhärdningsfilter som ska minska mängden kalcium och magnesium i vattnet. Men kan även syfta på ett avsyrningsfilter som har motsatt effekt och tillsätter dessa ämnen till vattnet, ett så kallat avsyrningsfilter.
Katalox Light
En filtermassa avsedd för att fånga i första hand järn från vattnet.
Katjoner
Katjoner possitivt laddade joner. Vanliga katjoner i samband med vatten är:
Natrium
Kalium
Kalcium
Magnesium
Järn
Mangan
Ammonium
Katjonsmassa
En filtermassa anpassad för att fånga upp katjoner, det vill säga possitivt laddade joner så som kalcium, järn och mangan.
KDF 55
En filtermassa speciellt anpassad för att reducera bl.a. klor.
KDF 85
En filtermassa speciellt anpassad för att fånga svavelväte och järn.
Kemisk syreförbrukning
Kemisk syreförbrukning är ett mått på mängden organiska ämnen som är lösta i vattnet, humus är ett sådant ämne som är förmultnade växter. Man mäter den mängd syre som går åt för att lösa dom organiska ämnen som finns i vattnet för att få mätresultatet.
Klorera
Att klorera brunnen eller systemet görs för att döda dom bakterier som finns i vattnet, brunnen och ledningsnätet. För att motverka att dessa ämnen återkommer i vattnet kan man installera ett bakteriefilter efter kloreringen av anläggningen.

Försiktighet råder när man klorerar systemet då kloret är väldigt aggressivt och även kan angripa svaga metallrör där vattnet passerar.
Klorid
Klorid är ett naturligt salt som finns i vatten. Höga halter kan ger risk för korrisionsangrepp på metallrör. Klorid kan även ge smakförändingar på vattnet.
KMn04
Kemiska beteckningen för kaliumpergamenat.
Kolfilter
Kolfilter är ett filter fyllt med aktivt kol som lämpar sig för att förbättra vattnets karaktär och fångar ämnen som ger dålig lukt, smak och färg på vattnet.
Kombifilter
Kombifilter är filter som kombinerars för att motverka mer än ett problem. Syftet med kombinationsfilter är främst att spara på utrymme. Vanliga kombifilter är t.ex. filter mot järn och hårt vatten.
Kombinationsfilter
Kombinationsfilter är filter som kombinerars för att motverka mer än ett problem. Syftet med kombifilter är främst att spara på utrymme. Vanliga kombifilter är t.ex. filter mot järn och hårt vatten.
Konduktivitet
Konduktivitet är ett mätvärde för att se vattnets ledningsförmåga. Det är främst salter som bidrar till att denna värde är högt.
Koppar
Koppar är ett grundämnen som kan förekomma naturligt i vattnet. Detta är dock mycket ovanligt och förekomst av koppar beror oftast på att vattnet har angripit koppar ledningar. Koppar ger gröna avlagringar och kan missfärga hår grönt.
Kopparavlagringar
Kopparavlagringar är gröna fällningar som blir svåra att få bort. Kopparavlagringar kan även ge personer med ljust hår en grön ton i håret efter duschning.
Korrision
Korrision är följden av ett aggressivt vatten med frätande egenskaper. Ett korrosivt vatten angriper metall ledningar i anläggningen och bryter ner dom.
Krom
Höga halter i vattnet kan vara en följd av industriutsläpp, deponi och dyligt. Kroniska hälsoeffekter är ej kända men kan inte uteslutas och riktvärdet 50 microgram/liter är främst för att begränsa totalintaget av krom.
Kvicksilver
Vid höga halter i dricksvattnet kan det ge risk för kronsika hälsoeffekter vid långvarigt intag. Gränsen för otjäligt för konsumtion i vattnet är 1 microgram/liter.

L

Lamellfilter
Ett lamellfilter är ett grovfilter för partiklar. Filtreringen sker med hjälp av en massa packade ringar(lameller) som har små frästa spår i sig. Vattnet pressas genom lamellerna och smutts fastnar i dom urfrästa spåren. Lamellfilter används ofta som förfilter eller grovfilter vid t.ex. sjövatten eller liknande.
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är en av dom instanser som kontrollerar och ger rekommmendationer för hur livsmedel och vatten skall hanteras i sveriger och kontrollerar vad effekterna av olika ämnen är vid konsumtion samt användning. Livsmedelsverket publicerar gränsvärderna man skall rätta sig efter när det gäller olika föroreningar i vattnet.
Luftinjektor
En luftinjektor suger luft och tillsätter syre i vattnet. Syftet med detta är att fälla ut järn och mangan samt att lufta bort gaser som svavelväte. Luftinjektorn jobbar med en ejektorverkan och med hjälp av trycket i ledningen sugs luft in.

M

Magnesium
Magnesium är ett grundämne som förekommer naturligt i vattnet och är en possitivt laddad jon. Magnesium bidrar till vattnets hårdhet.
Mangan
Mangan är en svart metall som ofta förekommer i grundvatten. När mangan oxiderar och fäller ut ser det ut som små svarta flagor i vattnet. Mangan kan ofta komma stötvis ur kranar då det byggs upp i ledningarna och sedan släpper i omgångar.
Mangandioxid
Mangandioxid kallas även för brunsten. Detta är ett ämne som används i olika typer av järnfiltermassor. Mangandioxid har en förmåga att både fälla ut järn och mangan samt fånga upp det.
Manganfilter
Manganfilter är anpassade för att plocka främst mangan men fångar även järn. Mangandioxid är ett ämnen som är väldigt effektiv för att motverka mangan. Ju sörre procentsatts mangandioxid ju mer effektivt blir ett sådant filter.
Manometer
En manometer mäter det tryck som finns i ledningsnätet. Oftas visar dessa trycket i bar.
Manschett
En manschett i brunnen har som syfte att motverka att ytvatten tränger ner i brunnen. Manschetten fungerar som en ballong som blåses upp runt slangen ner till pumpen för att stoppa det vatten som kommer ovanför manschetten från att rinna ner till brunnsvattnet.
Magno-Dol
Denna filtermassa är avsädd för att höja vattnets pH-värde och består till sörre delen kalciumkarbonat men har även innehåll av magnesiumoxid.
Merlin
Merlin är en modell av direktflödes dricksvattenfilter av RO typ.
Metangas
Metangas är en gas som kan förekomma i brunnsvatten. Denna gas har en doft som liknar sumpmark och kallas även för sumpgas. Metangas måste luftas bort när vattnet är trycklöst och blir därav något problematiskt att filtrera bort.
Mg
Den kemiska beteckningen för magnesium.
Micronizer
En micronizer är en luftinjektor suger luft och tillsätter syre i vattnet.
Mineraliseringsfilter
Ett filter som tillsätter nyttiga mineraler i vattnet. Detta används oftas i kombination med RO filter där även dom nyttiga ämnen som finns i vattnet har filtrerats bort.
Mixingvalve
Mixingvalve är en iblandningsventil som gör det möjligt att blanda in ofiltrerat råvatten till vatten som filtrerats om så önskas.
Mjukisfilter
Mjukisfilter är ett annat ord för avkalkningsfilter eller avhärdningsfilter som motverkar hårt vatten och reducerar mängden kalk. Detta filter minskar vattnets hårdhet och därav namnet.
Mn
Den kemiska beteckningen för mangan.
MTM
MTM är en filtermassa vars egenskap är att plocka järn, mangan och svavelväte. MTM behöver aktiveras med kaliumpergamenat och är en något lättare massa än sinna motsvarigheter.

N

Na
Den kemiska betekningen för natrium.
Natrium
Natrium är ett salt ämne som förekommer naturligt i grundvatten. Vid höga halter kan detta ämne påverka smaken på vattnet. Natrium tillsätts även i vattnet vid t.ex. avhärdning.
Nanofilter
Membranfilterteknik som fångar mycket små partiklar. Tekniken när nästan ner till omvänd osmos filtrering.
NH4
Den kemiska beteckningen för ammonium.
Nickel
Nickel kan förkomma naturligt i främst surt vatten men kan även vara orsak av förorening från industri. Halter över 20 microgram/liter ger bedömningen otjänligt för konsumtion.
Nitrat
Nitrat är ett ämne som förekommer naturligt i vatten men kan vid höga värden indikera påverkan från avlopp eller gödsling.
Nitratfilter
Ett nitratfilter är avsätt för att motverka mängden nitrat i vattnet. Vanligtvis är dessa filter av jonbytar typ och laddas därav med salt.
Nitrit
Nitrit är ett ämne som kan förekomma naturligt i vatten men kan även indikera på föroreningar i vattnet. Vanliga filter för att motverka detta är så kallade RO filter.
NO2
Den kemiska beteckningen för nitrat.
NO3
Den kemiska beteckningen för nitrit.

O

Omladdning
Omladdning i vattenfiltersammanhang syftar på processen när ett jonbytarfilter laddas med salt. Saltet förbrukas i och med användningen av vatten och måste därav laddas om.
Omvänd osmos
Omvänd osmos, även kallat revers osmos eller RO, är en teknik där man separerar lösta ämnen i vattnet som är svåra att filtrera bort på vanligt sätt. RO filter är av membran typ och är effektiva för att separera salter ur vatten.
Oxidering
Oxidering är en kemisk reaktion och i filtersammanhang görs detta för att underlätta rening av vissa ämnen. När järn och mangan oxiderar byter dessa ämnen form och fäller ut.
Ozon
Ozon är en mycket stark oxidator. Som kan användas i samband med vattenrening för att fälla ut järn och mangan samt bryta ner humus. Ozon kan även användas för att döda bakterier i vatten.
Ozonrening
Men hjälp av ozon som är en stark oxidator av vatten kan man få ämnen som järn och mangan att fälla ut samt lufta bort gaser som svavelväte. Ozonrening sker ofta direkt i brunn där dessa ämnen fälls ut och faller till botten på brunnen. I dessa fall kan man bli tvungen att rengöra brunnen från dessa ämnen efter en viss tid.

P

Partikelfilter
Partikelfilter finns i många olika varianter och anpassas för den storlek på partiklarna som skall filtreras bort.
Dessa filter finns både i små patron format och större flaskor och tekniken för rening varierar. Man brukar benämna dessa filter i olika micron, då menar man hur pass små partiklar filtret klarar av att fånga. 5 micron betyder att filtret klarar av att fånga partiklar ner till 5 micrometer.
Patronfilter
Ett patronfilter är ett enklare filter som även kallas bamsefilter, strumpa mm.
Dessa filter är lämpliga vid mindre problem eller som förfilter till t.ex. bakteriefilter. Ett patronfilter har en insatts som byts ut eller tvättas efter att den förbrukats. Patronfilter kan t.ex. bestå av garnväv, kol eller en finare tygväv.
pH
pH-värde är ett mått på surhet. Ett lågt pH-värde ger surt vatten och ett högt pH-värde är basiskt. Ett pH-värde på 7 är neutralt. Surt vatten ger risk för angrepp på ledningsnät och ett basiskt vatten kan vara skadligt för slemhinnor och ögon.
pH-filter
Ett pH-filter är avsett för att höja vattens pH-värde. Dessa filter finns med olika egenskaper från långsamtverkande massor till chockhöjning av pH-värdet.
PO4
Den kemiska beteckningen för fosfat.
Pumpautomat
En pumpautomat är en kombination av en hydropress och en pump. Dessa är ofta väldigt kompakta och lämpliga för installation där det finns dåligt med utrymme. Pumpautomat är ej att rekommendera när installation av luftinjektor eller syresaktivator skall göras.
Pure Resin
Tillverkare av filtermassor.
Purolite
Tillverkare av filtermassor.
Pyrolox
Filtermassa för vattenfilter bestående av mangandioxid. Effektiv mot järn och även mangan under rätt förhållande.
Påfyllnadshål
I vattenfiltersammanhang är påfyllnadshålet den öppning där filtermassa kan fyllas på. Detta är främst av intresse till avsyrningsfilter där filtermassan förbrukas och måste fyllas på.

R

Radon
Radon är en ädelgas som kan förekomma naturligt främst i borrade brunnar. Radon är en radioaktiv gas som kan ge neggativa hälsoeffekter vid inandning. Gränsen för otjänligt i vatten är 1000 Bq/liter.
Radonavskiljare
En radonavskiljare är ett filter mot radon. Dessa filter luftar vattnet trycklöst och ventilerar ut dom oönskade gaserna. Går även att använda för att eliminerar gaser som svavelväte och metangas.
Radonfilter
Radonfilter motverkar radon i vattnet. Oftast jobbar dessa filter med att lufta bort radongasen men finns även som kolfiltermodell. När kolfilter används bör försiktighet råda. Kolfiltret kommer att fyllas med radon och räknas då som farligt avfall.
Regenerering
Regenerering är den process som äger rum när ett jonbytarfilter laddas om med salt. Detta kallas även för omladdning.
Renspolning
Renspolning syftar på den process som sker när ett filter rensas på det ämnen den plockat upp. Detta kallas även för backwash eller backspolning.
Resin Clean
Resin Clean är ett medel till för att rena t.ex. jonbytarmassor där järn fastnat i filterbädden.
RES-UP
RES-UP är ett medel till för att rena t.ex. jonbytarmassor där järn fastnat i filterbädden. RES-UP leverars med en dosering funktion vilket underlättar användningen av detta.
Reverse Osmos
Omvänd osmos eller även kallat RO. Läs mer under rubriken omvänd osmos.
Ro-filter
Ett Ro-filter använder sig av tekniken omvänd osmos för att separera dom lösta ämnen i vattnet som är svåra att få bort med vanliga filter som främst salter. Dessa filter finns i både små dricksvattenfilter och större anläggningar för hela vattennätet
Rohm & Haas
Rohm & Haas är ett företag som bl.a. levererar jonbytarmassor för vattenrening.
Ruttna ägg lukt
En odör av ruttna ägg i vattnet beror oftast på bergas även kallat svavelvätesgas.
Rörspets
En rörspets används oftast för att se om det finns bra med vatten i grunden. Rörspetsen slås ner i marken och man kan sedan se hur mycket vatten som tränger in i spetsen. Detta ger en bra bild om det är lämpligt att gräva en brunn.
Det går även att använda rörspetsen som källa för vattenförbukning då tillriningen är tillräckligt god.

S

Salttabletter
Salttabletter används till jonbytarfilter när dessa skall laddas om eller regenereras. Salttabletter är relativt vanligt och lätt att få tag på. Dessa består av natriumklorid.
Salttank
Salttankar medföljer till filter som behöver laddas med salt, så kallade jonbytarfilter. Denna tank fylls sedan med salttabletter så att filtret kan lösa saltet och suga upp lösningen vid omladdning.
Sandfilter
Sandfilter är filter gjorda för att plocka partiklar så som utfällt järn och mangan. Dessa filter är fyllda med en finkornig sand och kan kombineras med andra massor som t.ex. pH-höjande kalcium massa.
Sedimetfilter
Olika sedimetfilter är tillverkade för att plocka olika stora partiklar. Dessa filter förkommer oftast i patronform och fungerar bra som förfilter till t.ex. dricksvattenfilter och bakterierfilter.
Selen
Selen är ett grundämne som förekommer i jorden och kan därav förekomma naturligt i grundvatten. Selen i stora mängder är giftigt och därav blir vattnet otjänligt om halten är över 10 microgram/liter.
Semidol
Semidol är en avsyrningsmassa.
Siata
Siata är ett märke på styrenheter till vattenfilter.
SO4
Den kemiska beteckningen för sulfat.
Socialstyrelsen
Tidigare var det socialstyrelsen som publicerade dom riktlinjer som gäller för gränsvärden för olika ämnen i vatten. Detta ansvar ligger nu hos livsmedelsverket.
Structural
Tillverkare av vattenreningsutrustning
Strumpfilter
Med strumpfilter menar man ett partikelfilter som renar vattnet med hjälp av en tunn strumpinsatts. Insattsen sätts på ett innanmäte för att hålla det på plats. Vattnet pressas genom strumpan och smuts samt partiklar fastnar då dom inte kan ta sig genom strumpan. Till skillnad från liknande filter med garnväv ger stumpfilter mycket lågt tryckmotstånd och är billigare att underhålla. Ett exempel på populärt stumpfilter är Cintropur.
Styrenhet
Styrenhet i vattenfiltersammanhang syftar på den enhet som bl.a. kontrollerar backspolningen av filtret. Dessa finns i ett par olika utföranden som t.ex. tidstyrda och volymstyrda samt mekaniska och digitala.
Det finns ett antal olika tillverkare av dessa för användning vid vattenfilter.
Sulfat
Sulfat är ett saltämne som vid höga värde kan göra vattnet aggressivt och får frätande egenskaper. För kännsliga personer kan även sulfat ge risk för diarré
Svarta korn
Förekomsten av svarta korn i vattnet kan vara mangan som oxiderat och fällt ut när vattnet kommer i kontakt med syre. En kemisk vattenanalys ger svar på mängden mangan i vattnet.
Svavelväte
Svavelvätesgas i vatten kan ge en oangenämen lukt liknande ruttna ägg eller prutt. Denna gas kallas även för berggas och är relativt vanlig i borrade brunnar.
Syreaktivator
En vanligt utformande av en syreaktivator är ett rör vars funktion är att pressa in luft och därav tillsätta syre i vattnet.
Syresättning
Syresättning av vattnet kan ske både i brunnen och i hydrofor där vattnet naturligt kommer i kontakt med syre. Men man kan även installera en luftinjektor eller syreaktivator för att öka syresättningen av vatten.

T

Tappställe
Tappställe är ett annat ord för vattenkran eller vattenutkast. När man pratar om vattenfilter kan det vara intressant att veta hur många tappställen som kan vara öppna samtidigt för att veta vilken dimension vattenfiltret skall vara för att kunna rena genomströmningen av vatten till dessa kranar.
TDS
TDS står för "Total Dissolved Solids" och står för totala mängden lösta ämnen i vattnet. Detta är ett samlingsvärde på alla dom ämnen som som finns i vattnet. TDS är intressant att veta när t.ex. ett RO filter skall installeras då dessa klarar olika höga TDS tal.
Tillrinning i brunn
Tillrinning i brunn är ett begrepp som avser den mängd vatten som kommer in i brunnen. Oftast uttrycker man detta i liter per timme.
Trycklös luftning
Trycklös luftning är när vattnet luftas utan tryck d.v.s. inte i ett tryckkärlet eller i ledningsnätet. Vissa gaser går bara att lufta bort när vattnet är trycklöst. Exempel på sådanna gaser är radon och metangas. I dessa fall hålls vattnet trycklöst i någon form av behållare och syre tillsätts.
Tryckkärl
Ett tryckkärl är en bufferttank vars främsta funktion är att skona pumpen. Istället för att pumpen ska starta så fort någon öppnar en kran i hushållet och sedan stoppas så fort kranarna stängs fyller pumpen upp tryckkärlet så att det blir en reservoar med vatten i denna. Dom två vanligaste typer av tryckkärl är hydrofor och hydropress. Du kan läsa mer om dom olika tryckkärlen under dess namn i ordlistan här.
Tryckströmbrytare
Tryckströmbrytaren är den enhet som säger till pumpen när den skall börja pumpa upp vatten från brunnen till tryckkärlet. Tryckströmbrytaren känner av vad det är för tryck i ledningen den sitter på och man kan på denna ställa in pumpstartstryck och pumpstopstryck.
Turbiditet
Turbiditet är ett mätvärde på hur grumligt vattnet är.

U

UF-Filter
UF står för "ultra filtration" och är filter av membran typ. Dessa filter är snarlika till RO filter men kan inte plocka riktigt så små partiklar som ett RO membran. Ett UF membran kan t.ex. inte plocka salt partiklar.
Uranfilter
Uranfilter är speciellt anpassade för att fånga upp uran. Dessa filter finns i olika utförande och både som dricksvattenfilter samt filter som renar hela hushållets vatten mot uran.
UV-filter
Ett uv-filter dödar bakterier i vattnet med hjälp av energirikt UV-ljus som bryter ner DNAn i bakterier och alger.
UV-ljus
UV-ljus kan användas vid filtrering av bakterier i vatten. Dom ultravioletta ljustrålarna tränger genom vattnet och bryter ner DNAn hos bakterier och svampar. För att UV-ljuset skall tränga genom vattnet bra krävs det att vattnet är fritt från färg och grumlighet.

V

Vatten
Vatten som kommer från en egen brunn innehåller ofta oönskade ämnen som kan ha hälsomässiga, tekniska och estetiska komplikationer. Dessa ämnen går att filtrera bort med olika typer av filtertekniker för att få ett bättre och renare vatten.
Vattenanalys
En vattenanalys är ett prov där dom olika ämnen som finns i vattnet kartläggs. Dom olika analyser som vanligtvis görs är kemsik, microbiologisk, tung metaller och radon. Vattenprov visar vad ditt vatten innehåller och vilken typ av rening som är den optimala.

När man gör ett vattenprov är det viktigt att man använder sig av ett ackrediterat laboratorium för att så bra svar som möjligt. Detta underlättar slutligen när det kommer till att hitta ett filter som passar.
Vattenfilter
Vattenfilter finns i många olika utföranden. Börja med att se efter vad ni vill åtgärda och vad ni upplever som ett problem. Sedan hitta ett vattenfilter som löser problemet utefter era förhållanden. Ett bra vattenfilter skall vara en långsiktig investering med så lite underhåll som möjligt.
Vattenproblem
Vattenproblem kan vara många olika saker. Dom vanligaste vattenproblemet egen brunn är t.ex. mycket järn, kalk, bakterier eller lågt pH-värde. Dessa problem finns det bra vattenfilter att använda sig av för att lösa.
Vattenprov
Vattenprov visar vad ditt vatten innehåller och vilken typ av rening som är den optimala. När man gör ett vattenprov är det viktigt att man använder sig av ett ackrediterat laboratorium för att så bra svar som möjligt. Detta underlättar slutligen när det kommer till att hitta ett filter som passar.
Vattenrening
Vattenrening kan se på många olika sätt. Ett mycket väl beprövat och effektivt sätt är att använda sig av vattenfilter anpassade och skräddasydda utifrån dina problem.
Vattenreningssystem
Vattenreningssystem är ett annat namn för vattenfilter och annan typ av utrustning för rening av vatten.
Vattenreningsutrustning
Vattenreningsutrustning avser produkter för rening av vatten t.ex. vattenfilter.
Vattentest
Vattentest visar vad ditt vatten innehåller och vilken typ av rening som är den optimala. När man gör ett vattenprov är det viktigt att man använder sig av ett ackrediterat laboratorium för att så bra svar som möjligt. Detta underlättar slutligen när det kommer till att hitta ett filter som passar.
Vattentäkt
Vattentäkter avser källor för vatten och behöver inte nödvändigtvis vara en brunn. Även sjöar och vattendrag används som källa för vårt vatten.

W

Waterite
Waterite är ett kanadensiskt bolag som tillverkar vattenreningsprodukter. Mest kända för sin blå luftinjektor som sälj världen över.
Wellmate
Tillverkare av VVS artiklar och främst kända för sinna tryckkärl.

Y

Ytvatten
Ytvatten är vatten som ej kommer från grunden men som i vissa fall tränger ner i brunnar. Ytvatten kan även gå via sprickor i bärgen ner till grundvattnet. Ytvatten kan ge problem med bakterier, humus, färg och smak. Problem med ytvatten intrång i brunnen kan ofta lösas med vattenfilter avsedda för detta.

Ä

Ädelgas
Ett exempel på en ädelgas som kan finnas i vatten är radon som finns naturligt i berggrunden. Denna gas kan elimineras med ett radonfilter.

Ö

Övertryck
Övertryck är när trycket i en ledning eller vattenkärl är mer än vad som önskas. Detta kan uppstå till följd av att t.ex. pumpen ej slutar pumpa upp vatten eller att tryckströmbrytaren är felaktigt inställd. Trycket på en vanlig anläggning ska aldrig vara över 6 bar.
Övertrycksventil
En övertrycksventil är ett säkerhetssteg i vattenanläggningar för att släppa på trycket när det blir för högt. För högt tryck kan uppstå till följd av att t.ex. pumpen ej slutar pumpa upp vatten eller att tryckströmbrytaren är felaktigt inställd.

Finns det fler ord som du tycker vi borde inkludera i vår lista?
Skicka ett mail till info@jrvsystem.se
© Jädra Gård AB, Badelunda Jädra 7, 725 96 Västerås | Telefon: 021-444 01 99 | info@jrvsystem.se


Gratis Offert
Ställ en fråga till oss.
Vi svarar snarast möjligt, normalt nästkommande arbetsdag.